Omräkning av utländska dotterföretag

Valutaomräkning sker i enlighet med RR8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i samtliga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
Continue reading…

 

Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretag

Hur man konsoliderar ett dotterföretag (dotterbolag) eller intresseföretag (intressebolag): Vid konsolidering av dotterföretag ska Vid konsolidering av ett intressebolag ska kapitalandelsmetoden tillämpas.
Continue reading…

 

Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och skulder. Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vidförvärv av andelar i dotterbolag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Continue reading…