Vilka ska skriva på årsredovisningen?

Vem eller vilka ska skriva på årsredovisningen i ett aktiebolag?

Vilka ska skriva på årsredovisningen är en vanlig fråga som uppstår när någon styrelseledamot har avgått eller tillträtt i anslutning till årsredovisningens påskrift. En fråga som brukar uppstå är ifall den styrelseledamot som avgick ska skriva på årsredovisningen trots att styrelseledamoten inte längre är styrelseledamot vid årsredovisningens påtecknande? En annan fråga är när det tillträder en ny styrelseledamot och då uppstår frågan ifall den nya styrelseledamoten ska skriva på årsredovisningen trots att denne inte varit styrelseledamot under större delen av räkenskapsåret som årsredovisningen avser utöver den redovisningsperiod som uppstått efter tillträdet.

Årsredovisnings undertecknade – påskrift och underskrift av årsredovisning – vem/vilka?

Huvudregeln är enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören (ifall det finns en) – se utdrag från årsredovisningslagen nedan.

Vad händer ifall:
– styrelsen utökas med en styrelseledamot,
– en styrelseledamot har avgår,
– en styrelseledamot blir utbytt,
– verkställande direktören har blivit utbytt eller
– verkställande direktören har slutat och ingen ny verkställande direktör valts ut (anställts).

under räkenskapsåret eller under det nya räkenskapsåret och innan någon har hunnit skriva på årsredovisningen för det aktuella räkenskapsåret? Vilka ska skriva på årsredovisningen i ovanstående fall?

Enligt BFN U 96:7 ska årsredovisningen skrivas under av de styrelseledamöter och den verkställande direktör som är valda vid tidpunkten vid avgivandet av årsredovisningen. Enligt RedR 1 ”de som skriva under årsredovisningen är samtliga styrelseledamöter samt den verkställande direktören som innehar dessa funktioner vid tidpunkt då årsredovisning avges”.

Ovanstående innebär att när det är dags att skriva på årsredovisningen så ska de som ingår i styrelsen och den som är verkställande vid den tidpunkten då årsredovisning är färdig för påskrift som ska skriva på årsredovisningen.

 

Årsredovisningens undertecknande

7 § I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.
   I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.
   I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling samt av direktören.
   I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.
   I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.
   Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
   Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.
   Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (2009:702).