Klassificering av större företag/större koncern

Ett företag/en koncern betraktas som ett större företag/en större koncern endast mer än ett av nedanstående villkor uppfylls:

  • medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
  • balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Om inte minst två av ovanstående villkor uppfylls blir klassificeringen ett mindre företag/en mindre koncern.

Obs! Företag som är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad är alltid större företag oavsett om villkoren ovan uppfylls eller ej.

Här kan du läsa hur man beräknar medelantalet anställda.

Källa: Bokföringsnämnden, BFNAR 2006:11