Rättvisande bild

Lagrum: 2 kap. 3 § ÅRL Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.    Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall […]
Continue reading…

 

Byte av redovisningsprincip

Lagrum: 3 kap. 5 § andra–fjärde styckena ÅRL (markerad med rött) Jämförelsetal 5 § För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.    Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning […]
Continue reading…

 

Konsekvent tillämpning

Lagrum: 2 kap. 4 § första stycket punkt 2 ÅRL 4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas: 1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.   2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. […]
Continue reading…

 

Fortlevnadsprincipen (Going concern)

Fortlevnadsprincipen (Going conern) Lagrum: 2 kap. 4 § första stycket punkt 1 ÅRL 4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas: 1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.   2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett […]
Continue reading…