Rättvisande bild

Lagrum: 2 kap. 3 § ÅRL Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.    Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall […]
Continue reading…