Vem är bokföringsskyldig?

Du kanske har startat ett eget företaget eller funderar på att starta eget? Det första som dyker upp i dina tankar är – bokföring – fan vad tråkigt. Sen funderar du på ifall du måste föra bok? Den lag som reglerar bokföringsskyldigheten är bokföringslagen (BFL). Enligt 2 kap. BFL är följande juridiska och fysiska personer […]
Continue reading…

 

Rättvisande bild

Lagrum: 2 kap. 3 § ÅRL Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.    Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall […]
Continue reading…

 

Byte av redovisningsprincip

Lagrum: 3 kap. 5 § andra–fjärde styckena ÅRL (markerad med rött) Jämförelsetal 5 § För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.    Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning […]
Continue reading…

 

Konsekvent tillämpning

Lagrum: 2 kap. 4 § första stycket punkt 2 ÅRL 4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas: 1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.   2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. […]
Continue reading…

 

Fortlevnadsprincipen (Going concern)

Fortlevnadsprincipen (Going conern) Lagrum: 2 kap. 4 § första stycket punkt 1 ÅRL 4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas: 1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.   2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett […]
Continue reading…

 

Bokföringslagen (BFL)

Bokföringslagen (BFL) är den lag som reglerar hur bokföringsarbetet ska bedrivas i ett företag. För aktiebolag finns ytterligare en lag som är betydelsefull när det gäller upprättande och offentliggörande av ett årsbokslut nämligen Alla företag måste enligt bokföringslagen spara dokument som rör företagets ekonomi i 10 år. Bakgrunden till att man valt 10 år som […]
Continue reading…

 

Årsredovisningslagen (ÅRL)

Årsredovisningslag (1995:1554 ), innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen har under åren varit föremål för ett antal större och mindre ändringar. Samtidigt har god redovisningssed utvecklats i och med att normgivarna, Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet, publicerat normer för års- och koncernredovisningar samt för delårsrapporter. Sedan 2001 har företag möjlighet att välja […]
Continue reading…