Redovisa hemförsäkring

Hur redovisar man utgifter för en hemförsäkring som betalats via bolaget och får bolaget ta denna kostnad? Nej, om har du betalat för din hemförsäkring via ditt företag så är denna kostnad rörelsefrämmande och hör inte hemma i bolagets resultaträkning. Endast kostnader som är hänförliga bolaget verksamhet, dvs sådana som i första hand generar intäkter […]
Continue reading…

 

Klassificering av större företag/större koncern

Ett företag/en koncern betraktas som ett större företag/en större koncern endast mer än ett av nedanstående villkor uppfylls: medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor nettoomsättningen […]
Continue reading…

 

Övriga grundläggande redovisningsprinciper

Relevans, dvs redovisningens informationsinnehåll ska kunna ligga till grund för beslutsfattande. Objektivitet, dvs redovisningens information ska vara saklig och allmängiltig. Intäkter ska redovisas enligt realisationsprincipen och intäkter och kostnader ska redovisas enligt matchningsprincipen. Konsekvens (konsistens), dvs man ska tillämpa samma redovisningsprinciper över tiden (bokföringsperioder). Jämförbarhet, dvs kontinuitet i redovisningen så att jämförelser mellan olika redovisningsenheter […]
Continue reading…

 

Fusionsdifferens

Fusionsdifferensen skall bestå av skillnaden mellan – de koncernmässiga värdena på tillgångar och skulder som är hänförliga till det överlåtande bolaget, efter justering för tillämpning av olika redovisningsprinciper i koncern och juridisk person samt med avdrag för obeskattade reserver och – det övertagande företagets bokförda värde på aktierna i det överlåtande bolaget. När fusionsdifferensen beräknas […]
Continue reading…