Redovisa hemförsäkring

Hur redovisar man utgifter för en hemförsäkring som betalats via bolaget och får bolaget ta denna kostnad? Nej, om har du betalat för din hemförsäkring via ditt företag så är denna kostnad rörelsefrämmande och hör inte hemma i bolagets resultaträkning. Endast kostnader som är hänförliga bolaget verksamhet, dvs sådana som i första hand generar intäkter […]
Continue reading…

 

Vilka ska skriva på årsredovisningen?

Vem eller vilka ska skriva på årsredovisningen i ett aktiebolag? Vilka ska skriva på årsredovisningen är en vanlig fråga som uppstår när någon styrelseledamot har avgått eller tillträtt i anslutning till årsredovisningens påskrift. En fråga som brukar uppstå är ifall den styrelseledamot som avgick ska skriva på årsredovisningen trots att styrelseledamoten inte längre är styrelseledamot […]
Continue reading…

 

Omräkning av utländska dotterföretag

Valutaomräkning sker i enlighet med RR8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i samtliga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
Continue reading…

 

Klassificering av större företag/större koncern

Ett företag/en koncern betraktas som ett större företag/en större koncern endast mer än ett av nedanstående villkor uppfylls: medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor nettoomsättningen […]
Continue reading…

 

Beräkning av medelantalet anställda i företag/koncerner

Medeltal anställda i företag/koncern – BFNAR Hur beräknas antalet medelanställda i ett företag eller en koncern? Medelantalet anställda i ett företag/en koncern kan enligt BFNAR 2006:11 beräknas på tre sätt: 1. Medelantalet anställda kan beräknas på individnivå och utifrån antalet heltidstjänster enligt de villkor som gäller på arbetsstället. 2. Medelantalet anställda kan beräknas utifrån summan av […]
Continue reading…

 

Kassaflödesanalys

Enligt ÅRL 4:1 st 2 är endast större företag/koncerner skyldig att upprätta en finansieringsanalys (kassflödesanalys). En kassaflödesanalys är en helt enkelt en analys av ett företags betalningsströmmar (kassaflöde) under en bestämd tidsperiod, dvs. alla faktiska inbetalningar och utbetalningar under vanligtvis ett räkenskapsår. Dock måste dem börsnoterade företagen som kvartalsredovisningar måste även upprätta en kassaflödesanalys, vanligen […]
Continue reading…

 

Övriga grundläggande redovisningsprinciper

Relevans, dvs redovisningens informationsinnehåll ska kunna ligga till grund för beslutsfattande. Objektivitet, dvs redovisningens information ska vara saklig och allmängiltig. Intäkter ska redovisas enligt realisationsprincipen och intäkter och kostnader ska redovisas enligt matchningsprincipen. Konsekvens (konsistens), dvs man ska tillämpa samma redovisningsprinciper över tiden (bokföringsperioder). Jämförbarhet, dvs kontinuitet i redovisningen så att jämförelser mellan olika redovisningsenheter […]
Continue reading…