Rekomendationer

RR 1:00 Koncernredovisning (inkl. BFNAR 2005:1)
RR 2:02 Varulager
RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål (8,9 MB)
RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip (1,1 MB)
RR 6:99 Leasingavtal (2,3 MB)
RR 7 Redovisning av kassaflöden (2 MB)
RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser
RR 9 Inkomstskatter
RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag
RR 11 Intäkter
RR 12 Materiella anläggningstillgångar
RR 13 Intresseföretag
RR 14 Joint Ventures
RR 15 Immateriella tillgångar
RR 16 Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
RR 17 Nedskrivningar
RR 18 Resultat per aktie (1,3 MB)
RR 19 Verksamheter under avveckling
RR 20 Delårsrapportering
RR 21 Lånekostnader
RR 22 Utformning av finansiella rapporter
RR 23 Upplysningar om närstående
RR 24 Förvaltningsfastigheter
RR 25 Rapportering för segment – rörelsegrenar och geografiska områden
RR 26 Händelser efter balansdagen
RR 27 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering
RR 28 Statliga stöd
RR 29 Ersättningar till anställda