God redovisningssed

God redovisningssed är en norm som bokföringsskyldiga skall följa. En ofta använd definition är hämtad ur förarbetena till den svenska Bokföringslagen: ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.” Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek. Ledning kan hämtas ur lagar som Årsredovisningslagen och Bokföringslagen […]
Continue reading…

 

FAR SRS

Revisorernas branschorganisation FAR SRS, och tidigare föregångaren Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), har en redovisningskommité som utkommit med redovisningsrekommendationer. Sedan Redovisningsrådet tillkom har FAR och FAR SRS framförallt utgjort remissinstans för redovisningsfrågor och inte utkommit med egna rekommendationer.
Continue reading…

 

US GAAP

US GAAP eller de amerikanska General Accepted Accounting Principles är god redovisningssed för bolag i USA. Redovisning enligt US GAAP är inte tillåten för ett legalt årsbokslut i Sverige. Många svenska bolag producerar dock utöver bokslut upprättade enligt god redovisningssed i Sverige alternativa US GAAP-bokslut för att rapportera till amerikanska ägare eller för att publicera […]
Continue reading…

 

IFRS

IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som sedan 2005 skall tillämpas av alla svenska bolag noterade på börs. Regelverket används även av andra bolag som antingen är dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade […]
Continue reading…