Allmänna råd (BFNAR)

Nedan finns en förteckning över gällande allmänna råd.

Grundtext Innehåll Konsoliderad version
BFNAR 2009:4 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar (BFNAR 2002:13)
BFNAR 2009:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) konsoliderad version
BFNAR 2009:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) konsoliderad version
BFNAR 2009:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar
BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag konsoliderad version
BFNAR 2007:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
BFNAR 2007:4 Bokföringsnämndens allmänna råd om definitioner och begrepp
BFNAR 2007:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11) konsoliderad version
BFNAR 2007:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)
BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering
BFNAR 2006:19 Allmänt råd om upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om skyldighet att upprätta årsbokslut vid gemensamt bedriven näringsverksamhet (BFNAR 2004:3)
BFNAR 2006:18 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:10) konsoliderad version
BFNAR 2006:17 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8) konsoliderad version
BFNAR 2006:16 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3) konsoliderad version
BFNAR 2006:15 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkn. för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m (BFNAR 2002:2) konsoliderad version
BFNAR 2006:14 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1) konsoliderad version
BFNAR 2006:13 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:9) konsoliderad version
BFNAR 2006:12 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ (BFNAR 2002:11) konsoliderad version
BFNAR 2006:11 Gränsvärden konsoliderad version
BFNAR 2006:10 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rek.och uttalanden (BFNAR 2000:2) konsoliderad version
BFNAR 2006:9 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om materiella anläggningstillgångar (BFNAR 2001:3) konsoliderad version
BFNAR 2006:8 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om varulager (BFNAR 2000:3) konsoliderad version
BFNAR 2006:7 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om leasingavtal (BFNAR 2000:4) konsoliderad version
BFNAR 2006:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om inkomstskatter (BFNAR 2001:1) konsoliderad version
BFNAR 2006:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om intäkter (BFNAR 2003:3) konsoliderad version
BFNAR 2006:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2) konsoliderad version
BFNAR 2006:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen (BFNAR 2002:12) konsoliderad version
BFNAR 2006:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (BFNAR 2003:1) konsoliderad version
BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2005:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2) konsoliderad version
BFNAR 2005:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om delårsrapportering (BFNAR 2002:5) konsoliderad version
BFNAR 2005:1 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning (kommentar)
BFNAR 2004:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2004:4 Redovisning vid förvärv av leasad tillgång
BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2004:1 Systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister
BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar
BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter konsoliderad version
BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion konsoliderad version
BFNAR 2003:1 Anläggningsregister konsoliderad version
BFNAR 2002:14 Redovisning av försäljning från myntautomat
BFNAR 2002:12 Tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen konsoliderad version
BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ konsoliderad version
BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund konsoliderad version
BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning
BFNAR 2002:5 Delårsrapportering konsoliderad version
BFNAR 2002:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2)
BFNAR 2002:3 Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund. konsoliderad version
BFNAR 2002:2 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. konsoliderad version
BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. konsoliderad version
BFNAR 2001:5 Redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)
BFNAR 2001:4 Inkuranstrappa
BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar konsoliderad version
BFNAR 2001:2 Löpande bokföring konsoliderad version
BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter konsoliderad version
BFNAR 2000:6 Verifikationer
BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering
BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal konsoliderad version
BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager konsoliderad version
BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden konsoliderad version
BFNAR 2000:1 Redovisning av återbäring av överskott i SPP
BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag