Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och skulder. Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vidförvärv av andelar i dotterbolag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.