Omräkning av utländska dotterföretag

Valutaomräkning sker i enlighet med RR8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i samtliga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
Continue reading…