Redovisning av intäkter

RR11 Intäkter

Tjänsteuppdrag genomförs huvudsakligen till löpande räkning och intäktsförs i takt med att arbetet utförs.

Tjänsteuppdrag som baserar sig på ett funktionellt åtagande intäktsförs linjärt över den avtalade perioden då tjänsterna tillhandahålls.

Projekt som utförs till fastpris resultatavräknas i takt med färdigställandet enligt successiv vinstavräkning.

Om förlustrisk bedöms föreligga sker löpande individuella reserveringar. Verksamheten har även inkomster från programvaruförsäljning vilket bygger på licensavgifter samt underhållsavtal. Licensavgifter intäktsförs vid full leverans av programvaran enligt kontrakt då inga väsentliga förpliktelser återstår efter leveransdag. Underhållsavtalen löper normalt under en tolvmånadersperiod och intäkterna periodiseras under avtalsperioden.Kriterier för intäktsföring av licensintäkter är:

• Skriftligt kontrakt underskrivet av bägge parter.

• Leverans har skett.

• Licensavgiften ska vara ett fast belopp eller beräknas efter ett tillförlitligt tillvägagångssätt och inga avhoppsmöjligheter finns, eller kredittiden är kortare än 12 månader.

• Säkerställan att betalning erhålls. Hårdvaru- och övrig försäljning intäktsförs vid leverans, när kontrollen över varan övergått till köparen och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.