Redovisning av intäkter

RR11 Intäkter Tjänsteuppdrag genomförs huvudsakligen till löpande räkning och intäktsförs i takt med att arbetet utförs. Tjänsteuppdrag som baserar sig på ett funktionellt åtagande intäktsförs linjärt över den avtalade perioden då tjänsterna tillhandahålls. Projekt som utförs till fastpris resultatavräknas i takt med färdigställandet enligt successiv vinstavräkning. Om förlustrisk bedöms föreligga sker löpande individuella reserveringar. Verksamheten […]
Continue reading…