Redovisning av kostnader för forskning och utveckling

RR15 Immateriella tillgångar.

Rekommendationen innebär bland annat att utvecklingskostnader redovisas som tillgång när den är identifierbar, kontroll innehas och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Vidare aktiveras utvecklingskostnader endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa produkten och att avsikten är att sälja den färdigställda produkten, samt att man kan fastställa värdet på ett tillförlitligt sätt. Utvecklingen innefattar vidareutveckling av befintlig programvara för realtidsoperativsystem, samt utveckling av nya produkter. Kostnader för löpande underhåll samt vidareutveckling av befintlig programvara, som inte uppfyller rekommendationens krav på aktivering, kostnadsförs löpande. Utveckling av nya produkter redovisas som balanserade utvecklingskostnader när ovan nämnda kriterier är uppfyllda och skrivs av på 5 år.