6 kap. Juridiska personer

Innehåll
 1 § Detta kapitel gäller för juridiska personer. Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller också för fysiska personer.
   Det finns bestämmelser om
– obegränsat skattskyldiga i 3-6 §§,
– begränsat skattskyldiga i 7-18 §§, och
– skattskyldighet för överlåtna periodiska inkomster i 19 §.
   I 6 a kap. finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift. I 7 kap. finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer. Lag (2004:614).

 
 2 § Bestämmelser om skattskyldighet finns för
– delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer i 5 kap.,
– delägare i vissa samfälligheter i 6 § andra stycket, och
– delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 39 a kap. Lag (2003:1086).

Obegränsat skattskyldiga

Vilka som är obegränsat skattskyldiga
 3 § Juridiska personer är obegränsat skattskyldiga om de på grund av sin registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer.

Innebörden av obegränsad skattskyldighet
 4 § Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Svenska investeringsfonder
 5 § Svenska investeringsfonder är skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Lag (2004:66).

Samfälligheter
 6 § Svenska juridiska personer som har bildats enligt en författning eller på liknande sätt för att förvalta en sådan marksamfällighet eller regleringssamfällighet som är en särskild taxeringsenhet, är skattskyldiga för samfällighetens inkomster enligt 4 §.
   Svenska juridiska personer som har bildats enligt en författning eller på liknande sätt för att förvalta andra samfälligheter än sådana som avses i första stycket, är inte själva skattskyldiga. Intäktsposterna och kostnadsposterna fördelas i stället på delägarna i samfälligheten med belopp som för varje delägare motsvarar hans andel. Lag (2000:1341).

Begränsat skattskyldiga

Vilka som är begränsat skattskyldiga
 7 § Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga.

 
 8 § Med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma,
1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,
2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och
3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa.
   Även om villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda ska bestämmelserna om utländska juridiska personer tillämpas också på utländska associationer som
1. bedriver verksamhet avseende skadeförsäkring genom en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, eller
2. bedriver tjänstepensionsverksamhet i Sverige enligt samma lag som avses i 1. Lag (2008:134).

 
 9 § Bestämmelserna om utländska bolag ska tillämpas också på utländska stater och utländska menigheter.
   I 4 kap. 3 § finns bestämmelser om att de bestämmelser som gäller för utländska bolag ska tillämpas på vissa dödsbon. Lag (2007:1419).

 
 10 § Har upphävts genom lag (2003:1086).

 
 10 a § Utländska investeringsfonder är begränsat skattskyldiga. Lag (2004:66).

Innebörden av begränsad skattskyldighet
 11 § Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras, och
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.
   Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.
   En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst. Lag (2007:1419).

 
 12 § Utländska juridiska personer är inte skattskyldiga för den del av inkomsterna enligt 11 § som delägarna i den juridiska personen är skattskyldiga för enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §. Lag (2003:1086).

 
 13 § Har upphävts genom lag (2003:1086).

 
 14 § Har upphävts genom lag (2003:1086).

 
 15 § Har upphävts genom lag (2003:1086).

 
 16 § Har upphävts genom lag (2003:1086).
Utländska investeringsfonder
 
 16 a § Utländska investeringsfonder är skattskyldiga för inkomst av
– fastighet i Sverige, och
– tillgångar som är hänförliga till det fasta driftstället i Sverige och som ingår i fonden. Lag (2004:66).

Dispens för utländsk stats fastighetsinkomst
 17 § Regeringen får befria en utländsk stat från skattskyldighet för inkomst av en fastighet som är avsedd för den utländska statens beskickning eller konsulat i Sverige. Detta gäller dock bara om den utländska staten åtar sig att medge motsvarande befrielse.

Skattskyldighet enligt andra lagar
 18 § Bestämmelser om ytterligare skattskyldighet finns i
– lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
– kupongskattelagen (1970:624).

Skattskyldighet för överlåtna periodiska inkomster
 19 § Bestämmelserna i 3 kap. 23 § om skattskyldighet vid överlåtelse av rätt till periodiskt understöd eller liknande periodisk inkomst gäller också för juridiska personer.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.