Bilaga 2 – Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)

   1.Nettoomsättning
   2.Förändring av varulager
   3.Aktiverat arbete för egen räkning
   4.Övriga rörelseintäkter
   5.Råvaror och förnödenheter
   6.Övriga externa kostnader
   7.Personalkostnader
   8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
   9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
   10.Övriga rörelsekostnader
   11.Intäkter från andelar i koncernföretag
   12.Intäkter från andelar i intresseföretag
   13.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
   14.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
   15.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
   16.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)
   17.Extraordinära intäkter
   18.Extraordinära kostnader
   19.Bokslutsdispositioner
   20.Skatt på årets resultat
   21.Övriga skatter
   22.Årets resultat Lag (1999:1112).

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.