Bilaga 1 – Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

    TILLGÅNGAR
   A. Tecknat men ej inbetalt kapital
   B. Anläggningstillgångar
   I. Immateriella anläggningstillgångar
   1. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
   2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
   3. Hyresrätter och liknande rättigheter
   4. Goodwill
   5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
   II. Materiella anläggningstillgångar
   1. Byggnader och mark
   2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
   3. Inventarier, verktyg och installationer
   4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
   III. Finansiella anläggningstillgångar
   1. Andelar i koncernföretag
   2. Fordringar hos koncernföretag
   3. Andelar i intresseföretag
   4. Fordringar hos intresseföretag
   5. Andra långfristiga värdepappersinnehav
   6. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
   7. Andra långfristiga fordringar
   C. Omsättningstillgångar
   I. Varulager m.m.
   1. Råvaror och förnödenheter
   2. Varor under tillverkning
   3. Färdiga varor och handelsvaror
   4. Pågående arbete för annans räkning
   5. Förskott till leverantörer
   II. Fordringar
   1. Kundfordringar
   2. Fordringar hos koncernföretag
   3. Fordringar hos intresseföretag
   4. Övriga fordringar
   5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   III. Kortfristiga placeringar
   1. Andelar i koncernföretag
   2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

   EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
   A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital
   Aktiebolag:
   I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

   IV Andra fonder
   1. Reservfond
   2. Kapitalandelsfond
   3. Fond för verkligt värde
   4. Övrigt
   V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

   Ekonomiska föreningar:
   I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser
   1. Medlemsinsatser
   2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

   III. Andra fonder
   1. Reservfond
   2. Kapitalandelsfond
   3. Fond för verkligt värde
   4. Övrigt
   IV. Balanserad vinst eller förlust
   V. Årets resultat
   Övriga företag:
   I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

   IV. Förändringar i fonden för verkligt värde
   V. Årets resultat
   VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut
   B. Obeskattade reserver
   C. Avsättningar
   1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
   2. Avsättningar för skatter
   3. Övriga avsättningar
   D. Skulder
   1. Obligationslån
   2. Skulder till kreditinstitut
   3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)
   4. Leverantörsskulder
   5. Växelskulder
   6. Skulder till koncernföretag
   7. Skulder till intresseföretag
   8. Skatteskulder
   9. Övriga skulder
   a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
   b) Andra skulder
   10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 
 
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts föregna skulder    och för förpliktelser som redovisas såsomavsättningar, varje slag för sig
 
    2. Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig
   3. Ansvarsförbindelser
   a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
   b. Övriga ansvarsförbindelser Lag (2005:918).

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.