Förmån av lånedator

Värdering
Fr.o.m. 2008 slopades de särskilda reglerna om lånedatorer. Enligt en övergångsbestämmelse tillämpades schablonvärdering för datorförmåner även under 2008. Värdet beräknades till 4 800 kr (400 kr per månad).

Fr.o.m. 2009 gäller huvudregeln om beskattning till marknadsvärdet fullt ut, dvs. vad det hade kostat den anställde att själv hyra en motsvarande dator inklusive support och andra ingående tjänster. Något undantag från att omfattas av marknadsvärderingen gjordes inte för redan ingångna avtal.

Enligt Skatteverkets skrivelse 2008-02-29 (dnr 131 139638-08/111) ska marknadsvärdet bestämmas enligt följande.

– I de fall arbetsgivaren leasar lånedatorn från en utomstående leverantör, och den anställde själv hade fått betala samma hyreskostnad för motsvarande datorpaket, motsvarar arbetsgivarens betalning inklusive mervärdesskatt förmånsvärdet för den anställde.

I de fall arbetsgivaren lånar ut en egen dator till en anställd bör förmånsvärdet motsvaras av utrustningens värdenedgång, kapitalkostnad och kostnad för support och andra tjänster under den avtalade låneperioden. Summan av dessa poster inklusive mervärdesskatt bör fördelas jämnt under hela låneperioden vid beräkning av månatligt förmånsvärde.

När det gäller datorlån som avtalats under 2006 och som då uppfyllde kraven för skattefrihet, och för vilka datorutrustningen är minst två år gammal vid ingången av 2009, har Skatteverket angett att ett månatligt förmånsvärde på 400 kr får tillämpas även under 2009 om den anställde så önskar. Detta gäller alltså om datorlånet enligt tidigare bestämmelser var skattefri, nämligen om  
— förmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen, och
— den anställde inte avstår från mer än 10 000 kr i kontant ersättning under beskattningsåret för att få förmånen (s.k. bruttolöneavdrag).
Ett eventuellt bruttolöneavdrag påverkar inte att förmånsbeskattning ska ske och kan heller aldrig sänka förmånens värde.
 

Utköp av lånedator
Om anställningen upphör under låneperioden kan datorutrustningen återlämnas till arbetsgivaren eller köpas ut till det marknadspris som gäller vid utköpet (prop. 1996/97:173 s. 54). Motsvarande gäller vid låneperiodens slut. Det förhållandet att den anställde genom bruttolöneavdrag har avstått från lön för att få förmånen, och även förmånsbeskattats under låneperioden, påverkar inte värderingen vid utköpet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.